Sundhedsministeriet

da_DKen_GBit_IT

Passiv sundhedsminister

Da det gik op for familien Terrida hvor frie tøjler praktiserende læger reelt har til at udskrive lykkepiller, med dokumenterede farlige bivirkninger, til unge under 25 år, forsøgte de i flere omgange at gøre sundhedsministeren opmærksom på problemet. Til det fik de medlem af Folketinget for Venstre, Jane Heitmann, til at stille to såkaldte paragraf 20 spørgsmål til daværende sundhedsminister Pia Olsen Dyhr. Efterfølgende stillede familien også selv et skriftligt spørgsmål til ministeren.

Politikersvar
Svarene fra ministeren tilfredsstillede ikke familien Terrida. Snarere tværtimod. De oplever svarene som typiske for en politiker, hvor ministeren ikke forholder sig til de konkrete i spørgsmålene, og til det faktum, at alment praktiserende læger forsat kan udskrive antidepressiv medicin, selvom risikoen er velkendt. Denis og Marianne føler ikke, at de skiftende sundhedsministre de seneste år har levet op til deres ansvar, når de ikke har grebet ind over for Sundhedsstyrelsen og forlangt ændringer i deres vage vejledninger. Familien Terrida føler sig ladt i stikken, sammen med de andre familier, der for altid vil være berørt af deres børns selvmord eller selvmordsforsøg på grund af en alt for lemfældig omgang med lykkepiller.

Denis og Marianne har valgt at lægge den fulde ordlyd af spørgsmålene til og svarene fra sundhedsministeren ud på hjemmesiden. De kan læses nedenfor.


Spørgsmål S 2768 af 29 marts 2012:
”Finder ministeren det hensigtsmæssigt, at praktiserende læger kan udskrive recepter til deprimerede patienter alene over telefonen – uden forudgående konsultation og diagnosticering – og hvis ikke, hvilke initiativer vil ministeren tage for at dæmme op for dette?”

Svar fra ministeren:
Jeg synes selvfølgelig ikke, at det er hensigtsmæssigt, hvis der er tilfælde hvor praktiserende læger ordinerer antipressive(sic) lægemidler pr. telefon uden forudgående konsultation og diagnosticering.

Jeg skal understrege, at det allerede fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning på området, at der under normale omstændigheder skal mere end en telefonisk konsultation til, før man udskriver recepter på antidepressive lægemidler.

Jeg kan oplyse, at Sundhedsstyrelsen vil revidere vejledningen på området, således at dette kommer til at fremgå endnu tydeligere.

Endelig skal jeg bemærke, at lægerne i henhold til lovgivningen har pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed – også i lægemiddelbehandlingen.


Spørgsmål S 2766 af 29 marts 2012:
”Da en velkendt bivirkning ved lykkepiller, særligt i forhold til unge mennesker, er en øget risiko for selvmord eller selvmordsforsøg, vil ministeren så oplyse, hvilke initiativer hun vil sætte i værk for at beskytte unge mennesker i risiko-gruppen?”

Svar fra ministeren:
Vi kender ikke årsagerne til den udvikling, man har set de sidste ti år, hvor forbruget af antidepressiv medicin blandt børn og unge er mangedoblet. Men det er da en udvikling, der giver anledning til bekymring, også hos mig.

Derfor er jeg også tilfreds med, at Sundhedsstyrelsen har indskærpet overfor de praktiserende læger, at det er en specialistopgave i børne- og ungdomspsykiatrien at behandle børn og unge med antidepressiv medicin, som det også fremgår af Sundhedsstyrelsen vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser.

De børn og unge, der behandles med antidepressive præparater, skal sikres en omhyggelig overvågning af selvmordssymptomer og i øvrigt tilbydes en tværfaglig og sammenhængende indsats i form af bl.a. psykoterapeutiske tiltag og pædagogisk og social støtteindsats.

Regeringen har prioriteret at styrke børne- og ungdomspsykiatrien. I efteråret indgik vi en satspuljeaftale, hvor der er afsat 100 mio. kr. over de næste 4 år til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme.

Derudover får regeringens netop nedsatte psykiatriudvalg til opgave at komme med forslag til, hvordan behandlingen af mennesker med psykisk sygdom, herunder børn og unge, kan tilrettelægges og gennemføres bedst muligt. Psykiatriudvalget vil også få til opgave, at analysere nærmere på udviklingen i forbruget af antidepressiv medicin, herunder blandt børn og unge.

Jeg mener, at Sundhedsstyrelsens vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser, styrelsens indskærpelse over for de praktiserende læger, satspuljeaftalens styrkelse af børne- og ungdomspsykiatrien og det fremadrettede arbejde i psykiatriudvalget nu og på sigt bør sikre børn og unge med psykiske lidelser, herunder børn og unge med depression, den bedste behandling.


Skriftligt spørgsmål til ministeren fra familien Terrida 1. maj 2012
Vedr, sagsnr. 1204326, spørgsmål nr. S 2766

De regler I skitserer i jeres svar, er allerede gældende praksis, men kun for børn og unge under 18 år. Svaret belyser ikke gruppen mellem 18 og 25 år. Denne gruppe er endnu mere udsat for ydre påvirkninger og vil samtidigt være voksne og klare sig selv. Indlægssedlen advarer specifikt unge under 25 år. Hvilke tiltag gøres der for denne gruppe?

Svar fra ministeriet 11. september 2012
Ministeriet kan oplyse, at enhver læge er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed under udøvelse af sit virke – herunder i forhold til ordination af medicinske præparater. Det fremgår af autorisationslovens § 17. Sundhedsstyrelsen har i Vejledning om behandling med antidepressiva fra 2000 præciseret den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved behandling med disse lægemidler. Sundhedsstyrelsen har overfor ministeriet oplyst, at styrelsen påtænker snarest at revidere vejledningen.


Næste